Verslag ALV TC Bunde, d.d. 25 januari 2018

Bestuur: Serge van Dellen (voorzitter en voorzitter beheercommissie), Rob Stallenberg (penningmeester en voorzitter kantinecommissie), Sumero van Agen (voorzitter wedstrijdcommissie), en mevrouw Hanneke Philipsen (algemeen bestuurslid – jeugdzaken). Afwezig: Martin Jacobs (voorzitter sponsorcommissie)

Leden:  aanwezig: dhr. H.de Man, mevr. A. Buijs, dhr. J. v.Sint Fiet, mevr. R. v.Sint Fiet, dhr. P. v.d. Zee, mevr. W. v.d. Zee, dhr. J. Blaszek, dhr. R. Laenen, mevr. N. Ballieux, , dhr. P. Dizzy, , dhr. GJ. Doomen, mevr. L Wietz, de heer van Sleijpe, mevrouw H. Metsemakers, de heer A. Metsemakers, de heer J. Offermans, mevr. T. Philipsen, de heer J. Leenders, de heer R. Hagedoorn, de heer R. van der Kruk, de heer J.

Afwezig (m.k.g.): P. en M. Mulders, E. Kroll, A. Sijmons, E. En R. Plasier, L. v.d. Bogaert, R. Bardoul, Y. v.d. Velden, M. Loenis, T. Marcelis, H. Hendriks, N. Vossen, J. Dubuisson

1: Opening/mededelingen: Om 19.35 opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Gezien het aantal aanwezige leden, wordt het door de statuten vereiste aantal van 10% stemgerechtigde leden niet gehaald.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Heropening vergadering: 19.40 uur heropent de voorzitter de vergadering.

SECRETARIAAT: Postbus 34, 6240 AA BUNDE – Bankrelatie: rek.nr. NL92RABO0109.706.854 – Website: WWW.TCBUNDE.NL

Onze sponsoren: Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  Deco Letter Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket !  Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig Centrum Bunde !  Toerkoop Swillens ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden !

2: Vaststellen notulen ALV d.d. 26 januari 2017 De voorzitter stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2017 aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op deze notulen. De notulen zijn hiermee vastgesteld.

3: Jaarcijfers 2017 De penningmeester stelt de jaarcijfers 2017 ter beschikking aan de aanwezigen en presenteert ze tevens op het televisiescherm. Penningmeester geeft aan de hand van de jaarcijfers tekst en uitleg over de cijfers en de opgenomen posten.

Ten opzichte van de begroting 2017 sluiten de jaarcijfers 2017 met een negatief saldo van € 5868,-. Dit negatieve resultaat is veroorzaakt door de kosten van energie, een overschrijding van de kosten van schilderwerk, de aanschaf van extra passen voor de nieuwe ledenaanwas en het afsluiten van een abonnement voor het onderhoud van de AED. De mindere opbrengsten zitten ook in de mindere opbrengst van de kantine.

4: Oordeel kascontrolecommissie. Voorzitter geeft het woord aan de heer Dizzy, die namens de kascontrolecommissie, bestaande uit hemzelf en de heer Gert-Jan Doomen, het kascontroleverslag voorleest. De heren hebben op januari jl. steekproefsgewijs de financiële jaarstukken 2017 gecontroleerd. De banksaldi per 31 december 2017 kwamen overeen met de betreffende bankafschriften. Naar aanleiding van hun bevindingen stelt de commissie de algemene ledenvergadering voor het bestuur c.q. de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor een nieuwe kascontrolecommissie hebben de heren van Sleijpe, Doomen en Kroeze zich bereid gesteld.   De voorzitter bedankt de heren voor hun inzet.

SECRETARIAAT: Postbus 34, 6240 AA BUNDE – Bankrelatie: rek.nr. NL92RABO0109.706.854 – Website: WWW.TCBUNDE.NL

Onze sponsoren: Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  Deco Letter Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket !  Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig Centrum Bunde !  Toerkoop Swillens ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden !

5:Aftredende en aantredende bestuursleden. Voor de vacante vacatures (secretaris, vz. kantinecommissie, vz. activiteitencommissie en vz. beheercommissie) worden vooralsnog geen nieuwe kandidaten voorgedragen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur komend jaar in dezelfde samenstelling voort zal gaan.

6: Jaarverslag commissies en bestuur. De bestuurders nemen het afgelopen jaar door en kijken vooruit naar het jaar 2018. In onderhavige notulen wordt een samenvatting opgenomen. De uitgebreide versie van het jaarverslag zal op de website worden geplaatst, dan wel op verzoek worden toegestuurd.

In 2017 is een groot deel van onze tijd gaan zitten in het overleg met de gemeente Meerssen.  In de raadsvergadering van 1 februari wordt het raadsvoorstel van wethouder van Rijswijk behandeld. In dit voorstel wordt voor TC Bunde voorgesteld om 4 banen te vervangen, namelijk baan 3-4 en baan 7-8. In het voorstel wordt gemeld dat de gemeente TC Bunde op lange termijn als centre court van de gemeente Meerssen ziet. In afwachting het besluit van de gemeente wordt voorlopig de beslissing over padel uitgesteld. Er wordt korte toelichting over padel gegeven.

Er werd ook dit jaar weer gezamenlijk overleg gevoerd met de overige Heiveldverenigingen, met name de verkeerssituatie en ontsluiting van het complex werd besproken. Ook is er gekeken naar de verschillende diensten die iedere vereniging heeft en of hier samenwerkingsvormen mogelijk zijn.

De stijging van het aantal leden heeft gelukkig door gezet van 359 naar 392.

Onze sponsoren: Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  Deco Letter Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket !  Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig Centrum Bunde !  Toerkoop Swillens ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden !

Rob Plaisir, John Leenders en Sumero van Agen zaten in de redactie van de tennisbundel en verzorgden drie digitale bundels.

 

Afgelopen jaar werden de trainingen verzorgd door Ricardo Hagendoorn en Marc Gillissen. Zij deden dit in dienst van Tennis Time Academy. Vanaf 2018 gaat Ricardo als zelfstandige de trainingen verzorgen. Marc stopt bij TC Bunde en gaat uitsluitend trainen bij SLTC.

Het P-team bestond in 2017 uit de volgende leden; mw Roszi Pieters en de heren Toon van Alphen (captain), Jef Blaszek,  Harrie Drossaert, George Jaspers, Math Humblet, René Laenen, Jo Pieters, Rob Plasier, Pie Rosier, Jo van Sint Fiet, Wil Mey, Ad van Gisbergen, Ron van der Kruk, Lody van de Bogaert, Nico Pastoor,  Nico Vossen en Peter v.d. Zee.  Zie het jaarverslag. Er is o.a. een nieuwe tractor aangeschaft om de zwaardere borstels te kunnen trekken. Komend jaar viert het P-team haar 25 jaar bestaan. Daar zal door het bestuur op teruggekomen worden.

De Technische dienst – het binnengebeuren – bestaande uit Ank Buijs en de heer Mey heeft dit jaar veel schilderwerk laten doen. Vooral achter de bar, de bar en de barkrukken en de hal.

Kantinecommissie- Ria van Sint-fiet, Els Plasier, Ank Buijs, Sumero van Agen en voorzitter Rob Stallenberg

Heren- en damesavond regelen zelf bezetting van de bar. De kantine was weer minder avonden open, omdat het nog steeds moeilijk is om kantinemedewerkers te vinden. Bovendien neemt het aantal mensen dat alleen komt tennissen en gelijk vertrokken is, toe. Hierdoor is de motivatie van barbezetting steeds moeilijker.

SECRETARIAAT: Postbus 34, 6240 AA BUNDE – Bankrelatie: rek.nr. NL92RABO0109.706.854 – Website: WWW.TCBUNDE.NL

Onze sponsoren: Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  Deco Letter Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket !  Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig Centrum Bunde !  Toerkoop Swillens ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden !

Afgelopen jaar werd er wederom Schooltennis gegeven door de trainers: een tennisles in een gymles. Meerdere kinderen zijn naar aanleiding hier van lid van onze vereniging geworden. 2017 was het jaar van het 40-jarig jubileumfeest. We kunnen terug kijken naar een heel geslaagd feest!

In de voorjaarscompetitie 2017 hebben in totaal 21 teams deelgenomen en aan de najaarscompetitie 9 teams. Voor de voorjaarscompetitie 2018 hebben zich inmiddels 19 teams opgegeven.

GMCK is afgelopen jaar niet doorgegaan, dat zou georganiseerd worden door Geulle en zij hadden geen mensen om de organisatie op zich te nemen. Komend jaar zal Geulle wel de GMCK organiseren, datum is nog niet bekend.

Op Tweede Paasdag wordt een openingstoernooi georganiseerd: het Paaseitoernooi van 10.00-14.00 uur.

Tenslotte kan nog worden gemeld dat we het afgelopen jaar 2 nieuwe sponsor hebben mogen verwelkomen en, helaas is een van de sponsoren gestopt met zijn werkzaamheden.  Hiermee komt de teller op 19 sponsoren. De Rabobank sponsorde dit jaar het duikelrek dat geplaatst op grasveldje bij baan 1-2. Wijnands Bulk sponsorde twee mini goaltjes die geplaatst zijn in een van de oefenkooien.

7: Vaststellen begroting 2017 De penningmeester geeft wederom tekst en uitleg, nu over de begroting 2018. De vergadering stelt de begroting 2018 vast.

8: Vaststellen contributie. De penningmeester stelt voor om, dat gezien de financiële situatie van TC Bunde de contributie voor 2018 niet te verhogen. De ALV stemt hiermee in.

SECRETARIAAT: Postbus 34, 6240 AA BUNDE – Bankrelatie: rek.nr. NL92RABO0109.706.854 – Website: WWW.TCBUNDE.NL

Onze sponsoren: Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  Deco Letter Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket !  Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig Centrum Bunde !  Toerkoop Swillens ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden !

9: Rondvraag. De heer van de Zee:  Is het mogelijk om defibrillator buiten te plaatsen zodat hij ook als kantine niet open is? Het bestuur doet navraag bij de gemeente.

Is het mogelijk om meer banen vrij te houden voor de recreanten op de zondagochtend? In vergelijking met andere verenigingen is het bij TC Bunde bijna altijd mogelijk om te spelen.  Aangezien dit slechts op een handvol zondagen in het jaar voorkomt, wordt aan competitie voorrang gegeven boven recreatief tennis.   10: Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng