Baan reglement TPC Bunde 2021

Algemeen:

Tot het park hebben uitsluitend toegang: de leden van TPC Bunde, hun begeleiders of hun bezoekers en introducés. Leden, hun begeleiders of bezoekers en introducés worden geacht met respect om te gaan met de eigendommen van TC Bunde, het park, de banen, en met anderen die het park gebruiken.

Alleen leden van TPC Bunde of de trainer is gerechtigd een baan te reserveren. Reserveren kan en mag alleen via de KNLTB-club app of via het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis van TPC Bunde. Het is niet toegestaan zonder geldige KNLTB pas of ledenpas van TPC Bunde een baan te bespelen. Daarbij gelden de volgende regels t.a.v. baangebruik:

 • Het is verplicht na elke partij de tennisbaan te vegen. Vegen van de banen dient van buiten naar binnen in een cirkelvorm te geschieden.
 • Gebruik van glaswerk en serviesgoed op een baan is strikt verboden.
 • Op het sportpark is het niet toegestaan om te roken.
 • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke en gepaste tennis- of padel kleding.
 • Het betreden van de banen is alleen toegestaan op gebruikelijk en voor de banen geschikt tennis- of padel schoeisel.
 • Er bestaat bij introductie onderscheid tussen Senioren en Junioren. Vanaf het jaar waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt is sprake van senioriteit.
 • Introducés van leden van TPC Bunde betalen € 5, – per uur of gedeelte daarvan en mogen maximaal 5 keer per jaar geïntroduceerd worden bij tennis en 3 keer per jaar bij padel, tenzij het bestuur anders beslist.
 • Voor junioren is de prijs per uur of gedeelte daarvan € 2,50.
 • Junioren tot 12 jaar zijn speelgerechtigd tot 19.00 uur; spelen na dat tijdstip mag alleen als er op dat moment een baan vrij is.

Controle vindt plaats door de baanbeheerder: als baanbeheerder kunnen optreden:

 • De kantinemedewerker(ster) van dat moment.
 • Bestuursleden
 • Degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals bijvoorbeeld de trainer en commissie leden.

Leden van TPC Bunde die overtredingen van het baanreglement constateren worden geacht daarvan melding maken bij het bestuur.

De baanbeheerder houdt te allen tijde twee tennisbanen vrij voor recreatief gebruik. In speciale of uitzonderlijke gevallen, zoals bij toernooien, clubkampioenschappen en competitie, kunnen daarvoor alle banen geclaimd worden. Dat ter beoordeling van het Bestuur.

Opnieuw reserveren van een baan is pas toegestaan 60 minuten na afloop van de speeltijd, waarvoor men eerder had gereserveerd. Is de baan na afloop van gespeelde uur niet gereserveerd, dan mag men gewoon doorspelen tot de baan wel is gereserveerd door andere spelers. In geval men wil doorspelen op een andere baan die vrij beschikbaar is mag dat ook. Een eventuele introducé mag in dat geval mee doorspelen.

Indien anderen leden van TPC Bunde, die recht kunnen doen gelden op het bespelen van de baan, zich melden voor gebruik van de baan waarop wordt doorgespeeld, dienen de spelers die op dat moment doorspelen per eerstvolgend half of heel uur de baan te verlaten.

Een les nemer mag niet eerder dan 60 min. na de les opnieuw een baan reserveren of bespelen, tenzij de banen op dat moment niet gereserveerd of in gebruik zijn.

Als men na het aanvangstijdstip van de speeltijd waarop de baan is gereserveerd geen gebruik van het speelrecht heeft gemaakt, vervalt de inschrijving.

De inschrijving vervalt eveneens bij misbruik. Onder misbruik valt eveneens een baanreservering met spelers die niet aanwezig zijn of niet gerechtigd zijn de baan te bespelen of voor wie niet aan de eventuele betalingsplicht is voldaan. In geval van het hier bedoelde misbruik kan het betreffende lid dat verantwoordelijk is voor die reservering worden geblokkeerd in het reserveren op afstand via de knltb app.

Een geldige reservering geeft recht op speeltijd. Daarbij geldt m.b.t. de speeltijd:

 • Een heel uur voor dubbelspel op padelbanen.
 • Een heel uur voor enkelspel op tennisbanen
 • Een heel uur voor dubbelspel op tennisbanen
 • De trainer heeft tijdens tennis lesuren één baan ter beschikking en bij 5 of meer lesnemers maximaal twee banen; deze banen worden eveneens vooraf in het systeem gereserveerd.
 • Een lesnemer mag niet eerder dan 60 min. na de tennisles opnieuw een baan reserveren of gebruiken tenzij de baan niet gereserveerd is.
 • De trainer heeft tijdens padel lesuren één baan ter beschikking deze baan worden eveneens vooraf in het systeem gereserveerd.
 • Een lesnemer mag niet eerder dan 60 min. na de padel les opnieuw een baan reserveren of gebruiken tenzij de baan niet gereserveerd is.

Bij het verlaten van het park dient men zich ervan te vergewissen of men de laatst aanwezige is. In dat geval dient men alle verlichting uit te doen en de toegangspoort af te sluiten.

Introducé reglement:

Introducés mogen alleen via een lid van TPC Bunde tegen betaling met een lid een uur mee spelen, waarmee een beperkt recht op speeltijd wordt verkregen.

Introduceren is niet toegestaan op competitiedagen, toernooidagen of tijdens het spelen van clubkampioenschappen e.d. en eveneens niet op momenten waarop voor activiteiten de banen reeds gereserveerd zijn. Uitgezonderd hiervan is deelname als introducé aan dergelijk toernooi of competitie.

De introducé dient zich te houden aan het baan- en het gedragsreglement. Beide reglementen zijn in te zien op de website van TPC Bunde.

Leden van TPC Bunde die een introducé meenemen dienen de introducé op te geven bij het reserveren van een baan onder vermelding van de volledige naam en het e-mailadres van de introducé. Het betreffende lid is er verantwoordelijk voor dat de introducé zich houdt aan de regels en richtlijnen van de vereniging. Ook het bedrag verschuldigd voor de introductie is voor rekening van het betreffende lid.

Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden overgemaakt op rekening NL79 ABNA 0568 3799 50 t.n.v. TC Bunde onder vermelding van de naam van de introducé. Indien niet tijdig wordt betaald, is TPC Bunde gerechtigd om dat bedrag alsnog in rekening te brengen bij het lid, waarbij dan extra administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht tot maximaal het dubbele van het normale bedrag voor de introducé.

Voor introducés die lopende het verenigingsjaar alsnog een lidmaatschap aangaan wordt het introductiegeld van dat jaar in mindering gebracht op het verschuldigde lidmaatschapsgeld.

Regeling competitieleden:

Uitsluitend leden die lid zijn van een andere tennisvereniging, kunnen bij TPC Bunde op verzoek van een lid van TPC Bunde een betaald competitielidmaatschap aangaan. Een betaald competitielidmaatschap dient louter voor het op uitnodiging kunnen meespelen in een competitie-team onder de naam van TPC Bunde. Competitieleden mogen op het park van TPC Bunde als introducé van hun teamlid dat ook lid is van TPC Bunde maximaal eenmaal per week een uur trainen gedurende de competitieweken van de competitie waaraan wordt deelgenomen.

Het is een competitie lid van TPC Bunde niet toegestaan zelf een baan te reserveren.

Overige bepalingen:

Noch de vereniging, commissies, barbeheerders of baanbeheerder kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen in het paviljoen of op het tennispark.

Klachten over de banen of andere technische voorzieningen op het park dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen in dit reglement. Overtreding van dit reglement kan een verbod tot betreding van het park of andere disciplinaire maatregelen jegens de overtreder tot gevolg hebben.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Deze beslissingen zijn bindend. Het bestuur is te allen tijde bevoegd wijzigingen in dit reglement door te voeren.

Aldus vastgesteld door het bestuur van TPC Bunde, 9 november 2020.

 • Het is verplicht na elke partij de tennisbaan te vegen. Vegen van de banen dient van buiten naar binnen in een cirkelvorm te geschieden.
 • Gebruik van glaswerk en serviesgoed op een baan is strikt verboden.
 • Op het sportpark is het niet toegestaan om te roken.
 • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke en gepaste tennis- of padel kleding.
 • Het betreden van de banen is alleen toegestaan op gebruikelijk en voor de banen geschikt tennis- of padel schoeisel.
 • Er bestaat bij introductie onderscheid tussen Senioren en Junioren. Vanaf het jaar waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt is sprake van senioriteit.
 • Introducés van leden van TPC Bunde betalen € 5, – per uur of gedeelte daarvan en mogen maximaal 5 keer per jaar geïntroduceerd worden bij tennis en 3 keer per jaar bij padel, tenzij het bestuur anders beslist.
 • Voor junioren is de prijs per uur of gedeelte daarvan € 2,50.
 • Junioren tot 12 jaar zijn speelgerechtigd tot 19.00 uur; spelen na dat tijdstip mag alleen als er op dat moment een baan vrij is.

Controle vindt plaats door de baanbeheerder: als baanbeheerder kunnen optreden:

 • De kantinemedewerker(ster) van dat moment.
 • Bestuursleden
 • Degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals bijvoorbeeld de trainer en commissie leden.

Leden van TPC Bunde die overtredingen van het baanreglement constateren worden geacht daarvan melding maken bij het bestuur.

De baanbeheerder houdt te allen tijde twee tennisbanen vrij voor recreatief gebruik. In speciale of uitzonderlijke gevallen, zoals bij toernooien, clubkampioenschappen en competitie, kunnen daarvoor alle banen geclaimd worden. Dat ter beoordeling van het Bestuur.

Opnieuw reserveren van een baan is pas toegestaan 60 minuten na afloop van de speeltijd, waarvoor men eerder had gereserveerd. Is de baan na afloop van gespeelde uur niet gereserveerd, dan mag men gewoon doorspelen tot de baan wel is gereserveerd door andere spelers. In geval men wil doorspelen op een andere baan die vrij beschikbaar is mag dat ook. Een eventuele introducé mag in dat geval mee doorspelen.

Indien anderen leden van TPC Bunde, die recht kunnen doen gelden op het bespelen van de baan, zich melden voor gebruik van de baan waarop wordt doorgespeeld, dienen de spelers die op dat moment doorspelen per eerstvolgend half of heel uur de baan te verlaten.

Een les nemer mag niet eerder dan 60 min. na de les opnieuw een baan reserveren of bespelen, tenzij de banen op dat moment niet gereserveerd of in gebruik zijn.

Als men na het aanvangstijdstip van de speeltijd waarop de baan is gereserveerd geen gebruik van het speelrecht heeft gemaakt, vervalt de inschrijving.

De inschrijving vervalt eveneens bij misbruik. Onder misbruik valt eveneens een baanreservering met spelers die niet aanwezig zijn of niet gerechtigd zijn de baan te bespelen of voor wie niet aan de eventuele betalingsplicht is voldaan. In geval van het hier bedoelde misbruik kan het betreffende lid dat verantwoordelijk is voor die reservering worden geblokkeerd in het reserveren op afstand via de knltb app.

Introducé reglement:

Niet-leden mogen als introducés mee spelen met een lid van TPC Bunde. De kosten hiervan zijn van €5,- voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 17 jaar voor de speeltijd van 1 uur. Je mag als niet-lid maximaal vijf keer per jaar door een lid van TPC Bunde geïntroduceerd worden.

Introduceren is niet toegestaan op competitiedagen, toernooidagen of tijdens het spelen van clubkampioenschappen e.d. en eveneens niet op momenten waarop voor activiteiten de banen reeds gereserveerd zijn. Uitgezonderd hiervan is deelname als introducé aan dergelijk toernooi of competitie.

De introducé dient zich te houden aan het baan- en het gedragsreglement. Beide reglementen zijn in te zien op de website van TPC Bunde.

Leden van TPC Bunde die een introducé meenemen dienen de introducé op te geven bij het reserveren van een baan onder vermelding van de volledige naam en het e-mailadres van de introducé. Het betreffende lid is er verantwoordelijk voor dat de introducé zich houdt aan de regels en richtlijnen van de vereniging. Ook het bedrag verschuldigd voor de introductie is voor rekening van het betreffende lid.

Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden overgemaakt op rekening NL79 ABNA 0568 3799 50 t.n.v. TC Bunde onder vermelding van de naam van de introducé. Indien niet tijdig wordt betaald, is TPC Bunde gerechtigd om dat bedrag alsnog in rekening te brengen bij het lid, waarbij dan extra administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht tot maximaal het dubbele van het normale bedrag voor de introducé.

Voor introducés die lopende het verenigingsjaar alsnog een lidmaatschap aangaan wordt het introductiegeld van dat jaar in mindering gebracht op het verschuldigde lidmaatschapsgeld.

Een geldige reservering geeft recht op speeltijd. Daarbij geldt m.b.t. de speeltijd:

 • Een heel uur voor dubbelspel op padelbanen.
 • Een heel uur voor enkelspel op tennisbanen
 • Een heel uur voor dubbelspel op tennisbanen
 • De trainer heeft tijdens tennis lesuren één baan ter beschikking en bij 5 of meer les nemers maximaal twee banen; deze banen worden eveneens vooraf in het systeem gereserveerd.
 • Een les nemer mag niet eerder dan 60 min. na de tennisles opnieuw een baan reserveren of gebruiken tenzij de baan niet gereserveerd is.
 • De trainer heeft tijdens padel lesuren één baan ter beschikking deze baan worden eveneens vooraf in het systeem gereserveerd.
 • Een lesnemer mag niet eerder dan 60 min. na de padel les opnieuw een baan reserveren of gebruiken tenzij de baan niet gereserveerd is.

Bij het verlaten van het park dient men zich ervan te vergewissen of men de laatst aanwezige is. In dat geval dient men alle verlichting uit te doen en de toegangspoort af te sluiten.

Ieder lid verplicht zich grondig kennis te nemen van de reglementen en de regels na te komen.

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te blijven van nieuwe informatie, hetzij via het clubblad, losse mailingen of de publicatieborden.

Lid worden gedurende het contributiejaar is mogelijk. Instapleden kunnen een éénmalige instapkorting krijgen vanaf 1 september van 50 % van de contributie (exclusief inschrijfgeld).

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, verplichten zich dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie vóór 1 januari voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar. Afmeldingen na 1 januari worden in principe niet geaccepteerd, aangezien de opgave en betaling aan de KNLTB dan reeds hebben plaatsgevonden.

TC Bunde -Bjorn Boumans – Event Service

 1. Een lesuur duurt 60 minuten.
 2. Junioren zijn degenen die op 1 januari van het lesjaar nog niet de 18jarige leeftijd bereikt hebben.
 3. Indeling van groepen wordt gemaakt door de trainer, hierbij is niveau en leeftijd leidend. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 4. Aanmelden voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven zoals ze gecommuniceerd zijn. Het inschrijfformulier voor de training is bindend.
 5. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.
 6. De trainer zal indien er afgeweken moet worden van de wensen van de klant, contact op nemen met de klant om de mogelijkheden door te spreken.
 7. Mocht er na inschrijving geen passende groep/dag/tijdstip gevonden worden voor de cursist, dan kan de trainer er voor kiezen om de inschrijving te annuleren. Het lesgeld hoeft dan niet betaald te worden of zal worden teruggestort naar de cursist.
 8. Men kan kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen.
 9. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld. Hierbij hoort ook schade en of diefstal aan en van materialen van cursisten.
 10. Er wordt géén les gegeven op zondagen, feestdagen en de meeste basisschoolvakanties tenzij anders aangegeven. Het schema met data wordt aan de cursist verstrekt voor aanvang van de eerste les.De trainer behoudt het recht om data binnen alle redelijkheid te verplaatsen.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 12. Indien het vanwege weersomstandigheden of toestand van de banen niet mogelijk is een les doorgang te laten hebben, dan wordt deze afgelast. Een les die minder dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als uitgevallen. Een les die langer dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als gegeven.
 13. Uitgevallen lessen in verband met ziekte/niet beschikbaar zijn van de trainer, worden altijd ingehaald.
 14. Uitgevallen lessen in verband met weersomstandigheden/toestand van de banen worden ingehaald tot het moment dat de nieuwe lescyclus
  (zomer/winter) begint. Mocht er in het geval van overmacht te vaak uitval zijn, dan vervallen de niet gegeven lessen.
 15. De trainer is leidend in het beslissen of de les doorgang kan vinden wegens weersomstandigheden. Richtlijnen hierbij zijn temperatuur(onder de 5 graden, boven de 35 graden), neerslag en storm(code oranje/rood). Ook zal de trainer beslissen of de baan goed genoeg is. Zaken als opdooi, vochtigheid en gladheid van de baan zijn hierbij pijlers.
 16. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.
 17. Wanneer een cursist verhinderd is, dient hij/zij dit vóór aanvang van de les kenbaar te maken aan de trainer.