Park- en baanreglement TPC Bunde 2023

Algemeen:

Tot het park hebben uitsluitend toegang de leden van TPC Bunde, hun begeleiders of hun bezoekers, trainers en introducés. Leden, hun begeleiders of bezoekers en introducés worden geacht met respect om te gaan met de eigendommen van TPC Bunde, het park en de banen.

Alleen leden van TPC Bunde of de trainer zijn gerechtigd een baan te reserveren. Reserveren kan en mag alleen via de KNLTB-club app of via het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis van TPC Bunde. Het is niet toegestaan zonder lidmaatschap van TPC Bunde een baan te bespelen, tenzij de persoon geïntroduceerd is door een lid van TPC Bunde.

Bij een reservering dienen de namen van de spelers vermeld te worden die ook daadwerkelijk op de baan gaan spelen.

Een geldige reservering geeft recht op speeltijd:

  • De speeltijd voor enkelspel op tennisbanen is een heel uur.
  • De speeltijd voor dubbelspel op tennisbanen is een heel uur.
  • Enkelspel op padelbanen is enkel toegestaan tijdens daluren en de speeltijd voor enkelspel op padelbanen is een heel uur.
  • De speeltijd voor dubbelspel op padelbanen is een heel uur.

Opnieuw reserveren van een baan is pas toegestaan 60 minuten na afloop van de speeltijd, waarvoor men eerder had gereserveerd. Is de baan na afloop van gespeelde uur niet gereserveerd, dan mag men doorspelen tot de baan wel is gereserveerd door andere spelers. In het geval dat men wil doorspelen op een andere baan die vrij beschikbaar is, mag dat ook. Een eventuele introducé mag in dat geval ook mee doorspelen

De trainer heeft tijdens tennislesuren één baan ter beschikking en bij 5 of meer lesnemers maximaal twee banen; deze banen worden eveneens vooraf in het systeem gereserveerd. De trainer heeft tijdens padellesuren één baan ter beschikking. Deze baan wordt eveneens vooraf in het systeem gereserveerd. Een lesnemer mag niet eerder dan 60 minuten na de les opnieuw een baan reserveren. Een lesnemer mag wel gebruiken van een baan die niet gereserveerd is.

De ‘KNLTB Club app’-beheerder houdt te allen tijde twee tennisbanen vrij voor recreatief gebruik. In speciale of uitzonderlijke gevallen, zoals bij toernooien, clubkampioenschappen en competitie, kunnen daarvoor alle banen geclaimd worden.

Als men 10 minuten na het aanvangstijdstip van de reservering geen gebruik maakt van het speelrecht, vervalt de reservering.

De volgende regels gelden t.a.v. park- en baangebruik:

  • Gebruik van glaswerk en serviesgoed op een baan is strikt verboden.
  • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gepaste (tennis- of padel)kleding.
  • Het betreden van de banen is alleen toegestaan voor de banen geschikte tennis- of padelschoeisel.
  • Het is verplicht de tennisbaan na elke partij te vegen. Vegen van de banen dient van buiten naar binnen in een cirkelvorm te geschieden.
  • Op het park is het niet toegestaan om te roken.

Leden van TPC Bunde die overtredingen van het park- en baanreglement constateren worden geacht daarvan melding te maken bij het bestuur. Bij moedwillig overtreden van het park- en baanreglement beslist het bestuur over eventuele (disciplinaire) maatregelen.

Bij het verlaten van het park dient men zich ervan te vergewissen of men de laatst aanwezige is. In dat geval dient men alle verlichting uit te doen en de toegangspoort af te sluiten.

Overige bepalingen:

Noch de vereniging, commissies, barbeheerders of baanbeheerder kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen in het paviljoen of op het tennispark.

Klachten over de banen of andere technische voorzieningen op het park dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.

Regeling Competitielidmaatschap

Uitsluitend leden die lid zijn van een andere tennis/padelvereniging, kunnen bij TPC Bunde op verzoek van een lid van TPC Bunde een betaald competitielidmaatschap aangaan. Een betaald competitielidmaatschap dient louter voor het op uitnodiging kunnen meespelen in een competitie-team onder de naam van TPC Bunde. Competitieleden mogen op het park van TPC Bunde als introducé van hun teamlid dat ook lid is van TPC Bunde maximaal eenmaal per week een uur trainen gedurende de competitieweken van de competitie waaraan wordt deelgenomen.

Het is een competitie lid van TPC Bunde niet toegestaan zelf een baan te reserveren.

De trainingen worden verzorgd door Event Serve. Hier lees je hun algemene voorwaarden.

Introducé reglement:

Niet-leden mogen als introducés mee spelen met een lid van TPC Bunde. Je mag als niet-lid maximaal vijf keer per jaar door een lid van TPC Bunde geïntroduceerd worden. De kosten hiervan zijn van €5,- voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 17 jaar voor de speeltijd van 1 uur.

Introduceren is niet toegestaan op competitiedagen, toernooidagen of tijdens het spelen van clubkampioenschappen e.d. en eveneens niet op momenten waarop voor activiteiten de banen reeds gereserveerd zijn. Uitgezonderd hiervan is deelname als introducé aan dergelijk toernooi of competitie.

De introducé dient zich te houden aan het park- en baanreglement en de Fair Play en gedragscode te respecteren. Beiden zijn te vinden op deze website.

Leden van TPC Bunde die een introducé meenemen dienen de introducé op te geven bij  het reserveren van een baan onder vermelding van de volledige naam en het e-mailadres van de introducé. Het betreffende lid is er verantwoordelijk voor dat de introducé zich houdt aan de regels en richtlijnen van de vereniging. Ook het bedrag verschuldigd voor de introductie is voor rekening van het betreffende lid.

Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden overgemaakt op rekening NL79 ABNA 0568 3799 50 t.n.v. TPC Bunde onder vermelding van de naam van de introducé. Indien niet tijdig wordt betaald, is TPC Bunde gerechtigd om dat bedrag alsnog in rekening te brengen bij het lid, waarbij dan extra administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht.

Voor introducés die lopende het verenigingsjaar alsnog een lidmaatschap aangaan, wordt het introductiegeld van dat jaar in mindering gebracht op het verschuldigde lidmaatschapsgeld.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 maart) en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, zie artikel 10 lid 2 van de Statuten.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken, zie artikel 8 lid 4 van de Statuten.