Beste leden van TC Bunde

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Donderdag 31 januari 2019, 20.00 uur kantine TCB

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV d.d. 25 januari 2018 De notulen staan op de website. Voorafgaande aan de ALV zullen nog exemplaren verkrijgbaar zijn. Tevens is op aanvraag een exemplaar bij de secretaris verkrijgbaar.
 3. Vaststellen jaarcijfers 2018
 4. Oordeel Kascontrole-commissie
 5. Stand van zaken Bestuursfuncties. De vacante vacatures (secretaris, vz Kantinecommissie, vz Activiteitencommissie en vz Beheerscommissie) zijn nog niet ingevuld. Voor deze bestuursfuncties worden vooralsnog door het bestuur geen nieuwe kandidaten voorgesteld. Kandidaten kunnen tevens door de leden worden voorgedragen mits tenminste 5 seniorleden deze kandidaatstelling schriftelijk ondersteunen, mits deze kandidaatstelling tenminste 5 dagen voor de ALV schriftelijk ter kennis van het Bestuur is gesteld.
 6. Jaarverslag commissie en bestuur. De bestuurders nemen het afgelopen jaar met u door en geven inzicht in de voorgenomen activiteiten voor 2019.
 7. Toelichting op het voorstel ‘ meewerk-uren ‘ (zie Bijlage)
 8. Toelichting door padel-commissie. Voorzitter van de padel-commissie licht de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een padel-baan aan de vergdaering toe.
 9. Vaststellen begroting 2019. De penningmeester neemt de begroting met u door.
 10. Vaststellen contributie 2019. Aan de hand van de begroting(agendapunt 9) zal de penningmeester een voorstel ten aanzien van de contributie 2019 doen. De contributie dient door de ALV te worden goedgekeurd.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting